دسترسی سریع
    
      

معرفی دوره های زبان خارجی

Level
Sessions
Lessons
Units
Books
Row
True Beginner
23
4
7
FUNDAMENTALSA
1
True Beginner
23
4
7
FUNDAMENTALSB
2
False Beginner
26
5
5
Top Notch1A
3
False Beginner
26
5
5
Top Notch1B
4
Pre-Intermediate
26
5
5
Top Notch2A
5
Pre-Intermediate
26
5
5
Top Notch2B
6
Intermediate
26
5
5
Top Notch3A
7
Intermediate
26
5
5
Top Notch3B
8
High-Intermediate
26
5
5
SUMMIT1A
9
High-Intermediate
26
5
5
SUMMIT1B
10
Advanced
26
5
5
SUMMIT2A
11
Advanced
26
5
5
SUMMIT2B
12