دسترسی سریع
 

  

     

  

مرکزآموزش شماره یک ارومیه : خیابان  شهیدامینی/ ساختمان شیشه ای آبی

تلفن تماس گروه زبان:3454299-3456286

تلفن تماس گروه کامپیوتر :3451143

تلفن تماس مدیریت:3456499

شماره نمابر :3442790