اطلاعات تماس
تلفن :04433455989
فاکس04433451143
آدرس
آدرس : خیابان امینی (پنجراه)مرکز آموزش جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی